MR en GMR

MR en GMR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) van ouders en leerkrachten die regelmatig met de schoolleiding overlegt. Via de MR hebben de ouders en de personeelsleden van de school mede zeggenschap over belangrijke onderwerpen in de besluitvorming van de school.

Waldorfschool Nesselande heeft een kleine deelraad. De leden van de MR komen geregeld bijeen om de door het bestuur gedane voorstellen en gevraagde adviezen te bespreken en te toetsen. Echter, de MR geeft niet alleen advies maar beslist in veel gevallen mee om de belangen van de ouders en het personeel optimaal te behartigen. De MR heeft op belangrijke onderwerpen instemmingsplicht danwel adviesrecht.
Het is een formeel inspraak- en adviesorgaan van de school.

De deelraad bestaat uit twee ouders: Jan van Ditshuizen en Eric Matser. Zij spreken regelmatig met de bestuurder en schoolleider over de ontwikkelingen op de school.

De voorzitter is bereikbaar via mr@vsnesselande.nl.

GMR

Op alle scholen fungeert een medezeggenschapsraad als formeel inspraak- en adviesorgaan. Op 5 april 2005 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad geïnstalleerd. De leden van de GMR zijn afgevaardigden van de MR’en van de negen scholen binnen de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH). Per school zijn er maximaal twee leden (een ouder en een leerkracht) afgevaardigd in de GMR. De leden van de GMR worden uit alle ouders en uit alle leerkrachten gekozen door de MR-leden.
De GMR heeft advies- en/of instemmingbevoegdheid bij beleids- beslissingen op bovenschools gebied.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Website voor kennismaking met de vrijeschool

Er is een website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Waldorfschool Nesselande